UEFA B

uefa logo

Czym jest licencja UEFA B?

Licencja UEFA B upoważnia do prowadzenia jako I trener drużyn seniorskich od klasy okręgowej do niższych klas rozgrywkowych, oraz wszystkich zespołów młodzieżowych za wyłączeniem CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15, a także Ekstraligi kobiet.

EkstraklasaI LigaII LigaIII LigaIV LigaOkręgówkaA klasaB KlasaC klasaCLJ U 18CLJ U 17CLU U 15A1A2B1B2C1C2D1D2E1E2F1F2G1G2Liga Makroregionalna U 19

Kurs UEFA B trwa 5 miesięcy. Aplikacje o przyjęcie składane są poprzez portal PZPN24.

Aby zdobyć uprawnienia UEFA B należy wykazać 100% obecność na zajęciach, prowadzić dziennik kursanta, odbyć staż trenerski, zdać egzamin końcowy w części teoretycznej i praktycznej.

Kryteria przyjęcia na kurs UEFA B

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs UEFA B składa – za pośrednictwem platformy PZPN24
wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail
  wnioskodawcy,
 • określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem
  miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 • w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
  praw publicznych,
 • zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków
  trenera piłki nożnej.

  Do wniosku, muszą być dołączone następujące dokumenty:
 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs
  trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 • skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 • skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za
  przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności
  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 • skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć
  praktycznych na kursie trenerskim,
 • skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
 • ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1 (jeden)
  rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,
 • lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi
  lub dawnej IV ligi (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B) i
 • pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest
zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Ile kosztuje kurs UEFA B?

Kurs UEFA B to koszt 2000 zł.

źródło: laczynaspilka.pl