UEFA A

uefa logo

Czym jest kurs UEFA A?

Kurs UEFA A to trzeci stopień podnoszenia kwalifikacji trenerskich według wytycznych UEFA. Jest to zarazem jedna z najbardziej pożądanych licencji wśród polskich szkoleniowców, bowiem zakres jej uprawnień jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie rozgrywki młodzieżowe oraz seniorskie z pominięciem Ekstraklasy i I Ligi (od niedawna trenerzy z UEFA A mogą pracować w II Lidze). Szkoleniowcy posiadający tę licencję posiadają kompetencje do pełnienia roli asystenta w najwyższych ligach.

Kurs UEFA A ma na celu kompleksowe przygotowanie trenerów do pracy na najwyższym poziomie amatorskim, a co za tym idzie przygotowanie najbardziej utalentowanych zawodników do gry na szczeblu zawodowym.

Licencja uprawnia do pracy:

EkstraklasaI LigaII LigaIII LigaVI LigaOkręgówkaA KlasaB KlasaC KlasaCLJ U 18CLJ U 17CLJ U 15A1A2B1B2C1C2D1D2E1E2F1F2G1G2Liga Markoregionalna U 19

W kursie uczestniczy 24 trenerów. Zajęcia prowadzone są przez Trenerów Edukatorów Polskiego Związku Piłki Nożnej, ewentualnie zaproszonych wykładowców za zgodą Komisji Technicznej PZPN. Kurs trwa minimum 10 miesięcy. Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są 100% obecność na zajęciach kursu, prowadzenie dziennika kursu uczestnika, odbycie stażu trenerskiego, przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej, zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna).

Aplikowanie na kurs odbywa się poprzez platformę PZPN24, gdzie należy złożyć wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy, b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 • w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku należy dołączyć również:

a) skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

b) skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,

c) skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d) skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

e) skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f) skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

g) skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Podstawowe cele kursu:

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz uzyskania dyplomu i licencji UEFA A dla trenerów z uprawnieniami UEFA B,
 • stworzenie warunków do zdobywania wiedzy i umożliwianie rozwoju zawodowego trenerom,
 • kształtowanie i przygotowanie trenerów pod kątem pedagogicznej pracy z zawodnikami w szczególności łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, przestrzegania bezpieczeństwa i ochrona zdrowia podopiecznych, etyką, odpowiedzialnością i obiektywizmem,
 • przekazanie pogłębionej i nowoczesnej wiedzy z przedmiotów uzupełniających specjalizację, rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu teorii i praktyki prowadzenia zajęć treningowych ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych tendencji w zakresie metodyki treningu odnoszącej się do przygotowania motorycznego, technicznego, taktycznego oraz psychicznego piłkarzy,
 • przygotowanie uczestników kursu do pracy w charakterze pierwszego trenera drużyny, zarządzania sztabem szkoleniowym w warunkach treningu i gry meczowej,
 • przygotowanie do planowania i koordynowania pracy szkoleniowej zespołów młodzieżowych oraz do roli trenera asystenta w klubach zawodowych.

Kryteria naboru na kurs UEFA A

Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • ma ukończone 22 lata,
 • posiada minimum wykształcenie średnie,
 • posiada licencję UEFA B,
 • posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z aktualną licencją trenera UEFA B lub czteroletni z aktualną licencją PZPN B,
 • przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty wojewódzki ZPN,
 • przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 • złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych, pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

UEFA A cena

Kurs UEFA A kosztuje 3500 zł.